Home

Uitsluitingscriteria

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van de thuiszorg van PGTB Zorgbureau af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal PGTB Zorgbureau er alles aan doen om de cliënt zo goedmogelijk te helpen met het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte aansluitende zorgaanbieder.

Uitgaande van twee essentiële factoren om zorg te kunnen verlenen, worden deze ook toegepast als maatstaaf voor de uitsluitingscriteria

  1. De situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager garandeert de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager
  2. De situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager is dusdanig dat PGTB Zorgbureau voldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Kan de veiligheid van zorgverlener en/of zorgvrager en/of kwaliteit/ kwantiteit van zorg niet gegarandeerd worden, dan kan er sprake zijn van zorgweigering.

PGTB Zorgbureau levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

  • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen (denk aan bv. deur op slot, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen).
  • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding. Per cliënt wordt bekeken of er binnen PGTB Zorgbureau voldoende zorgverleners met de juiste bevoegdheden en bekwaamheden beschikbaar zijn in de noodzakelijke periode. Indien dit niet zo is, dan zal PGTB Zorgbureau de cliënt verwijzen naar een meer gespecialiseerde zorgaanbieder.
  • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.
  • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
  • Cliënten die vallen onder de WZD (Wet zorg en Dwang), of cliënten die vallen onder de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en geen vrijwillige ambulante begeleiding willen ontvangen.
  • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

× Hoe kan ik je helpen?

Wij staan voor je klaar